logo
logo
Русский

УСТАВ

На главную / Устав

STATUT Hrvatska udruga proizvođača bioplina

  1. I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje udruga Hrvatska udruga proizvođača bioplina (u daljnjem tekstu: Udruga); zastupanje; ciljevi; ostvarivanje javnosti rada Udruge; članstvo i članarina; prava, obveze i stegovna odgovornost članova; način objedinjavanja djelovanja aktivnosti, unutarnji ustroj Udruge; tijela Udruge, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornosti članova; financiranje i druga pitanja značajna za rad, postupak s imovinom u slučaju prestanka rada Udruge i način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge. Udruga ima svojstvo pravne osobe i registrirana je u Uredu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji. Udruga je nevladina i neprofitna organizacija. Članak 2. Puni naziv Udruge glasi: Hrvatska udruga proizvođača bioplina. Skraćeni naziv udruge je HUPB. Sjedište Udruge je u Gregurovec. Odluku o poslovnoj adresi sjedišta udruge donosi Upravni odbor. Uz naziv na hrvatskom jeziku Udruga će u pravnom prometu rabiti i naziv na engleskom jeziku, koji glasi: Croatian Biogas Association. Skraćeni naziv Sekcije na engleskom jeziku: CBA. Udruga djeluje na području Republike Hrvatske. Članak 3. Udruga ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm, Obodno, pored i ispod ispisani su puni naziv Udruge na hrvatskom i engleskom jeziku. Unutarnji dio pečata sadrži stilizirani skraćeni naziv Udruge. Članak 4. Udrugu zastupaju i predstavljaju Predsjednik, Potpredsjednik i Tajnik Udruge. Osoba ovlaštena za zastupanje udruge; – odgovara za zakonitost rada udruge – vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine, ako statutom nije drukčije propisano – odgovorna je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća – dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga – sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge – obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge. Članak 5. Udruga se temeljem odluke Skupštine može udružiti u druge asocijacije ako se time pridonosi postizanju ciljeva njenog djelovanja određenih ovim Statutom. Radi što bolje povezanosti članstva te boljeg rada, Udruga može osnivati svoje ustrojstvene oblike - podružnice. Odluku o osnivanju, unutarnjem radu i prestanku donosi Upravni odbor. Udruga se može udružiti u međunarodne Udruge, odlukom Skupštine. Članak 6. Djelovanje Udruge je javno. Javnost djelovanja osigurava se i ostvaruje pravodobnim izvješćivanjem članova i javnosti o radu Udruge i značajnim događajima pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način ili putem sredstava javnog priopćavanja.
  2. II. NAČIN PLAĆANJA ČLANARINE Članak 3. (1) Članovi Udruge članarinu plaćaju uplatom na račun Udruge IBAN: HR9223400091110820554. (2) Član koji je u skladu sa člankom 2. stavak 5. Odluke stavkom 2. ovog članka oslobođen obveze plaćanja će istekom roka izuzeća platiti iznos duga članarine te članarinu za tekuću godinu, u protivnom će se sukladno članku 14. Statuta pristupiti mjeri isključenja iz članstva. (3) Član može u posebnim okolnostima biti oslobođen plaćanja članarine, a koje podrazumijevaju pružanje određenih usluga s ciljem potpore radu udruge te se visina iznosa članarine umanjuje proporcionalno vrijednosti pružene usluge. III. DUŽNOST TAJNIKA UDRUGE Članak 4. (1) Tajnik Udruge vodi evidenciju o redovitom plaćanju članarine. (2) Tajnik Udruge dužan je podnijeti izvješće o redovitosti plaćanja članarine članova Udruge, te upućenim upozorenjima i opomenama, članovima Udruge, i Upravnom odboru Udruge. (3) Tajnik Udruge dužan je upozoriti člana Udruge ukoliko je član Udruge zanemario dužnost plaćanja članarine više od dva mjeseca. (4) Tajnik Udruge dužan je opomenuti člana Udruge ukoliko je član Udruge zanemario dužnost plaćanja članarine više od četiri mjeseca. IV. ODGOVORNOST ČLANOVA UDRUGE Članak 5. (1) Članovi Udruge sukladno članku 13. Statuta Udruge imaju obvezu redovito plaćati članarinu. (2) Tajnik Udruge će sukladno članku 14. Statuta Udruge brisati iz članstva Udruge članove koji nisu platili za prethodnu godinu, a bili su najmanje dva puta upozoreni i zamoljeni da ispune svoju obvezu propisanu Statutom Udruge, a nisu pisano zatražili oslobađanje dužnosti plaćanja članarine zbog materijalnih prilika. V. ZAVRŠNE ODREDBE Članak 6. (1) Tajnik Udruge dužan je upoznati članove Udruge sa sadržajem ove Odluke i objaviti je na web-stranici Udruge. (2) Ova Odluka stupa na snagu 13. veljače 2017. godine U Gregurovcu, 13. veljače 2017. god. Marijan Carek Predsjednik Hrvatske udruge proizvođača bioplina (HUPB) плюс документ Pristupnica
  3. II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI Članak 7. Cilj osnivanja Udruge je promicanje, unapređenje i poticanje razvoja i istraživanja bioplinske proizvodnje. Sukladno ciljevima, Udruga djeluje na području znanosti, obrazovanja i istraživanja, međunarodne suradnje, održivog razvoja, obnovljivih izvora energije, istraživanje novih bioplinskih sirovina, poljoprivrede, zaštite okoliša i prirode. Članak 8. U svrhu ostvarivanja cilja propisanog člankom 7. Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti: - organiziranje tečajeva, tribina, seminara i radionica iz područja djelatnosti Udruge, - poticanje komunikacije, razmjene ideja i suradnje među znanstvenicima i stručnjacima koji se bave djelatnostima na područjima navedenim u članku 7., - pomoć pri organizaciji drugih konferencija koje promiču dijalog, prijenos znanja i tehnologija, - izrada projekata u okvirima navedenih ciljeva i djelatnosti te predlaganje istih nadležnim tijelima, - izrada elaborata, projektne dokumentacije, studije izvedivosti, - izdavanje publikacija iz područja djelatnosti Udruge, sukladno zakonu, - edukacija i savjetovanje, Gospodarske djelatnosti Udruge su: - organiziranje znanstvenih i stručnih konferencija Gospodarske djelatnosti udruga može obavljati pored djelatnosti kojima se ostvaruju njezini ciljevi utvrđeni statutom, ali ih ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora sukladno statutu udruge koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih statutom.
  4. III. ČLANOVI UDRUGE Članak 9. Svaki obrtnik i pravna osoba može, pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim Statutom postati članom Udruge Članak 10. Članovi Udruge su: - 1. redovni članovi, - 2. podupirući članovi, - 3. počasni članovi. Redovnim članovima Udruge mogu biti obrtnici, OPG, Zadruge i pravne osobe koje sudjeluju u obavljanju djelatnosti udruge. Zahtjev za prijem u redovno članstvo podnosi se Upravnom odboru, koji donosi odluku o prijemu. Podupirućim članom Udruge može postati svaka fizička poslovno sposobna osoba i pravna osoba koja, značajnom financijskom i/ili drugom potporom redovito pomaže razvoj i napredak Udruge i ostvarivanje programa Udruge. Podupirućim članom se postaje odlukom upravnog odbora. Počasnim članom Udruge može biti, odlukom Skupštine proglašena osoba izuzetno zaslužna za rad, razvoj te ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Udruge. Članak 11. Članovi potpisuju pristupnicu. Pristupnica za članstvo obavezuje na poštivanje odredbi Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge. Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Udruge. Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u udruzi. Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev. Redovni članovi koji su pravne osobe plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Skupština Udruge. Redovni članovi koji su fizičke poslovno sposobne osobe ne plaćaju članarinu. Počasni i podupirući članovi oslobođeni su plaćanja članarine. Članstvo počasnih i podupirućih članova traje do istupanja iz članstva ili isključenja sukladno članku 14. Članak 12. Redovni članovi Udruge imaju pravo: - birati i biti birani u tijela Udruge, - sudjelovati u aktivnostima Udruge, - predlagati i pokretati raspravu o pitanjima iz djelatnosti Udruge, - uvida u sve djelatnosti Udruge i informacijski materijal što ga Udruga prikupi i priredi, - sudjelovanja na sjednicama Skupštine. Podupirući članovi imaju jednaka prava kao i redovni članovi. Počasni članovi imaju jednaka prava kao i redovni i podupirući članovi osim prava odlučivanja te ne mogu birati i biti birani. Članak 13. Članovi Udruge imaju dužnost: - poštovati odluke tijela Udruge, - poštovati odredbe Statuta, - djelovati na ostvarivanju i unapređivanju ciljeva Udruge, - davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela, - u slučaju primijećenih nepravilnosti u provedbi Statuta na to upozore Upravni odbor u pisanom obliku, - predlagati Skupštini imenovanje i razrješenje Predsjednika Udruge, potpredsjednika i tajnika, - plaćati redovito godišnju članarinu Članak 14. Članstvo u Udruzi prestaje: - istupanjem iz članstva, - isključenjem, ako član svojim djelovanjem, suprotnim odredbama ovog Statuta i drugih akata, nanese težu štetu interesima i ugledu Udruge, - isključenjem ako redovni član do 31.12. tekuće godine ne ispuni svoje financijske obveze prema Udruzi za sljedeću godinu, odnosno plati članarinu u iznosima koje određuje Skupština. - Brisanjem obrtnika iz obrtnog registra/prestankom obrta - Prestankom postojanja pravne osobe Članak 15. Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju, odnosno o odbijanju zahtjeva za primitak u članstvo, može se, u roku od 15 dana, računajući od datuma dostave, podnijeti prigovor Skupštini. O žalbi konačno odlučuje Skupština na prvoj sljedećoj Skupštini sazvanoj sukladno ovom Statutu. Do donošenja odluke o žalbi iz stavka 2., član Udruge ostvaruje sva prava iz članstva sukladno Zakonu i ovom Statutu.
  5. IV. TIJELA Članak 16. Tijela Udruge su: - Skupština i - Upravni odbor - Predsjednik - potpredsjednik - Tajnik - Skupština Članak 17. Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja. Skupštinu čine poslovno sposobni redovni i podupirući članovi Udruge, te predstavnik pravne osobe redovne članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja. Zasjedanju Skupštine mogu prisustvovati i počasni članovi, ali bez prava glasa. Članak 18. Redovna skupština se održava najmanje jednom godišnje, izborna se održava svake 4 (četiri) godine., a izvanredna prema potrebi. Skupštinu Udruge saziva Predsjednik Udruge, na vlastitu inicijativu. Poziv za Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za Skupštinu dostavlja se članovima Skupštine najmanje 7 dana prije održavanja Skupštine. Predsjednik Udruge obvezan je sazvati Skupštinu na zahtjev 1/3 članova Skupštine ili Upravnog odbora. Ukoliko Predsjednik Udruge ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za sazivanje Skupštine, sjednicu Skupštine sazvat će predlagatelj. Sjednicom Skupštine predsjeda predsjednik. Udruge u slučaju isteka mandata tijelima Udruge Skupštinu Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/5 članova Udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge. Članak 19. Skupština Udruge nadležna je i obavlja sljedeće poslove: - donosi Statut, njegove izmjene i dopune, te druge opće akte Udruge, - bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Udruge između redovnih članova na prijedlog najmanje tri člana Udruge, - bira i razrješava Upravni odbor između redovnih članova Udruge, bira i razrješava Tajnika Udruge, - utvrđuje politiku i program rada i razvoja Udruge, - usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu, - usvaja godišnje financijsko izvješće, - odlučuje o iznosu članarine, - predlaže Upravnom odboru osnivanje odbora i drugih radnih tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Udruge, - odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga, odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge, - donosi odluku o statusnim promjenama - odlučuje o prigovorima protiv odluka Upravnog odbora, - odlučuje i o drugim pitanjima sukladno Zakonu i Statutu. Članak 20. Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih redovnih članova, osim ako ovim Statutom nije drugačije određeno. Skupština donosi pravovaljane odluke ako je prisutno polovica članstva + još jedan član (½ +1) Skupština, na prijedlog Upravnog odbora ili najmanje tri člana Udruge iz svog sastava bira Predsjednika i Potpredsjednika Udruge na mandat od četiri godine, uz mogućnost da budu ponovno birani. Odluke o promjeni Statuta i prestanku postojanja Udruge Skupština donosi dvotrećinskom većinom glasova prisutnih. Skupština može donijeti Poslovnik o radu Skupštine kojim će se detaljnije utvrditi sazivanje, način rada i postupak odlučivanja u Skupštini. Upravni odbor Članak 21. Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge koje upravlja poslovima Udruge. Upravni odbor čine 7 članova (Predsjednik, Potpredsjednik, Tajnik i još četiri člana) koje bira Skupština iz redova redovnih članova Udruge. Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine uz mogućnost da budu ponovno birani. Članak 22. Radom Upravnog odbora rukovodi Predsjednik Udruge. U slučaju izočnosti ili spriječenosti Predsjednika, radom Upravnog odbora rukovodi Potpredsjednik po ovlaštenju Predsjednika Udruge. Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, a saziva ih Predsjednik na vlastitu inicijativu ili na zahtjev člana Upravnog odbora putem elektronske pošte. Sjednica Upravnog odbora saziva se dostavljanjem poziva članovima najmanje 5 dana prije održavanja. Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Upravnog odbora, na zahtjev predlagatelja iz stavka 3. ovog članka, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva sazvat će je predlagatelj. Upravni odbor donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom glasova članova odbora. Sjednice Upravnog odbora mogu se održavati i pomoću telekonferencija. U slučaju odsutnosti Predsjednika, odluke Upravnog odbora mogu zajednički potpisati preostali članovi Upravnog odbora. Upravni odbor može donijeti Pravilnik o radu Upravnog odbora kojim će se detaljnije utvrditi ovlasti i odgovornosti članova Upravnog odbora te način odlučivanja. Članak 23. Upravni odbor: - organizira rad i djelovanje Udruge, - priprema nacrt Statuta i drugih akata, - izvršava odluke Skupštine, - prima nove članove Udruge, - odlučuje o isključenju iz članstva, - odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge, - utvrđuje prijedlog financijskog plana, predlaže završni račun i odlučuje o rasporedu i dinamici korištenja sredstava, - upravlja i odlučuje o pokretnoj imovini i nekretninama koje su u vlasništvu Udruge, - sastavlja godišnje izvješće o radu Udruge, - brine se o informiranju članstva te potencijalnih sudionika konferencije, - osniva radne grupe koje pomažu ostvarivanju ciljeva Udruge, - donosi pravilnike o radu radnih tijela Udruge te postavlja i razrješava članove radnih tijela: - provodi sve aktivnosti vezane uz organizaciju Konferencije, obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, drugim aktima Udruge ili koje mu povjeri Skupština. Članak 24. Dužnosti Predsjednika Predsjednik Udruge bira se između redovnih članova Udruge. Mandat Predsjednika traje 4 godine uz mogućnost da bude ponovno biran. Predsjednik Udruge organizira i rukovodi poslovanjem Udruge u skladu sa Zakonom, Statutom, općim aktima Udruge i odlukama Skupštine i Upravnog odbora te predsjedava radom Skupštine i potpisuje odluke Skupštine i Upravnog odbora. Predsjednik Udruge zastupa i predstavlja Udrugu te odgovara za zakonitost rada Udruge. U slučaju spriječenosti Predsjednika zamjenjuje Potpredsjednik. Predsjednik ima sljedeće dužnosti: - predstavlja Udrugu u javnosti i u pravnim poslovima, - predsjedava i saziva sastanke Upravnog odbora ili Skupštine, a u skladu sa Statutom, - informira Odbor i Skupštinu o svojim aktivnostima, - nadgleda administrativne poslove Udruge, - dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga. Članak 25. Dužnosti Potpredsjednika Potpredsjednik Udruge bira se između redovnih članova. Mandat Potpredsjednika traje 4 godine uz mogućnost da bude ponovno biran. Potpredsjednik pomaže u radu Predsjedniku Udruge u ostvarenju ciljeva i programa rada Udruge, te zamjenjuje Predsjednika u odsutnosti ili spriječenosti. Članak 26. Član ili članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka roka na koji su izabrani: - na vlastiti zahtjev, - ako ne postupaju u skladu s uputama i smjernicama Skupštine, - ako djeluju protivno zakonu ili Statutu, - ako svojim istupanjem i djelovanjem štete ugledu Udruge. Odluku o razrješenju člana ili članova donosi Skupština, na prijedlog Upravnog odbora ili najmanje polovice članova Skupštine. U slučaju razrješenja, Skupština će u roku od 30 dana izabrati novog člana ili članove Upravnog odbora. Članak 27. Dužnosti Tajnika Tajnik Udruge stručno priprema i organizira rad tijela Udruge, brine o provođenju njihovih odluka i zaključaka i vodi Popis članova Udruge. Tajnika bira Skupština između redovnih članova na razdoblje od četiri godine s mogućnošću reizbora. Tajnik Udruge je odgovoran za: -prikupljanje članarine i kotizacije za Konferenciju -vođenje financijskih bilanci Udruge -godišnji financijsko i knjigovodstveno izvješće -izvješćivanje Upravnog odbora o stanju financija Udruge -podnošenja financijskih izvještaja sukladno zakonu Tajnik je za svoj rad odgovoran Skupštini, Upravnom odboru i Predsjedniku Udruge. RADNA TIJELA UDRUGE Članak 28. Po potrebi za obavljanje određenih poslova za vrijeme trajanja tog posla udruga može osnivati radna tijela. Rad radnih tijela Udruge reguliran je Statutom te ostalim pravilnicima koje sukladno Statutu donosi Upravni odbor.
  6. V. SREDSTVA UDRUGE Članak 29. Udruga ostvaruje prihode i stječe imovinu od: - novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima - novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora - nekretnine i pokretne stvari udruge, - druga imovinska prava. Članak 30. Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje ciljeva osnivanja Udruge, za materijalne troškove. O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor. Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija. Prihodi i rashodi Udruge određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu poslovnu godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen. Po završetku poslovne godine sastavlja se godišnji obračun. Na temelju odluke skupštine o raspolaganju imovinom Udruge, predsjednik Udruge ima naredbodavno pravo na raspolaganje imovinom udruge. Članak 31. Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti Udruge. O visini naknade i odlučuje Upravni odbor. U slučaju povremenih potreba za angažiranjem većeg broja djelatnika na određenim poslovima, po odluci Upravnog odbora može se privremeno angažirati djelatnike plaćene putem honorara u skladu sa Zakonom. Članak 32. Udruga može zapošljavati radnike na neodređeno ili određeno vrijeme radi ispunjavanja svojih djelatnosti te ostvarivanja svojih ciljeva. Udruga može sklapati ugovore o djelu s fizičkim osobama te povremenom zapošljavanju studenata. Sve odluke po pitanju zapošljavanja te prava iz radnog odnosa donosi Upravni odbor u skladu s propisima koji uređuju radne odnose. Članak 33. Knjigovodstveno – računovodstvene poslove Udruge obavlja specijalizirana organizacija kojoj se ti poslovi povjere te je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. . Odluku o tome donosi Upravni odbor.
  7. VI. PRESTANAK UDRUGE Članak 34. Udruga prestaje odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih Zakonom. Odluku o prestanku rada Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova. U slučajevima prestanka postojanja udruge iz članka 48. stavka 1. točaka 1., 3., 4. i 6. Zakona o udrugama provodi se postupak likvidacije. Likvidatora bira i opoziva Skupština na prijedlog Upravnog odbora. Likvidator može biti i osoba koja nije član Udruge, a mora raspolagati odgovarajućim stručnim znanjem kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine Udruge. Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge u visini koju određuje Upravni odbor na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja. Članak 35. U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu. Ako se u slučaju prestanka postojanja udruge iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom udruge koji je udruga odredila svojim statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište udruge. VII. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE Članak 36. Sve međusobne sporove/sukobe interesa proizašle iz članstva u Udruzi i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja udruge, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Upravnog odbora.
  8. VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 37. Inicijativu za donošenje, te za izmjene i dopune Statuta mogu dati: - Skupština, - Upravni odbor, - Predsjednik, - najmanje tri člana Udruge. Nacrt Statuta pripremaju Predsjednik i Tajnik. O nacrtu Statuta raspravlja Upravni odbor, utvrđuje prijedlog Statuta i upućuje ga Skupštini na usvajanje. Članak 38. Autentično tumačenje Statuta ili drugog akta Udruge daje Skupština Udruge. Članak 39. Statut Udruge stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske . U Križevcima, 24. lipnja, 2016. Marijan Carek, Predsjednik Udruge;
  9. ODLUKU O VISINI I IZNOSU ČLANARINE ČLANOVA HRVATSKE UDRUGE PROIZVOĐAČA BIOPLINA za 2017. godinu Članak 1. Odlukom o visini i iznosu članarine članova Hrvatske udruge proizvođača bioplina za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuju se visina, iznos i način plaćanja članarine redovnih članova Hrvatske udruge proizvođača bioplina, te razlozi zbog kojih se člana Udruge može privremeno ili trajno osloboditi od dužnosti plaćanja članarine.
  10. I. VISINA I IZNOS ČLANARINE Članak 2. (1) Članarina članova Udruge određuje se u novčanom iznosu za vremensko razdoblje od jedne kalendarske godine. (2) Članarina pravnih osoba članova Hrvatske udruge proizvođača bioplina godišnje iznosi od 0,50 eura po 1 kW za proizvođače bioplina. (3) Članarina za ostale članove Udruge godišnje iznosi 300,00 eura. (4) Član Udruge dužan je plaćati članarinu od dana kada je postao član Udruge i plaćena članarina vrijedi godinu dana. (5) Upravni odbor može iznimno člana Udruge, koji zbog materijalnih prilika nije u mogućnosti plaćati članarinu, temeljem njegove pisane obrazložene zamolbe, na određeno vrijeme, osloboditi dužnosti plaćanja članarine.
© Copyright 2016. HRVATSKA UDRUGA PROIZVOĐAČA BIOPLINA . All Rights Reserved